Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF)

Pályázati felhívása hatósági tevékenységéhez szükséges

tolmácsolási és fordítási feladatok ellátására

 

I.

 

Az OIF központi és regionális adatbázis létrehozása céljából kéri mindazon jogi és természetes személyek jelentkezését, akik a OIF hatáskörébe tartozó idegenrendészeti és menekültügyi hatósági eljárások során, a regionális igazgatóságoknál, kirendeltségeknél – továbbá az igény szerinti helyszíneken – eseti jelleggel a megjelölt nyelveken tolmácsolást, fordítást vállalnak. A jelentkezők adatait – az adatvédelmi előírások betartása mellett – az OIF kizárólag a pályázatban megjelölt célokra használja fel. Az adatbázisban szereplő személyekkel, szervezetekkel az OIF eseti vállalkozási/megbízási szerződést köt.

 

Érdeklődni lehet az OIF Személyügyi Főosztályán, telefonon: (06-1) 463-92-72.

 

A jelentkezéseket az előírt formában az OIF Gazdasági Főosztályára (1117 Budapest, Budafoki út 60. Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.) kell eljuttatni. A jelentkezések elfogadásáról vagy elutasításáról a jelentkezők írásos értesítést kapnak.

 

II.

 

Részletes pályázati feltételek

 

A tolmácsolási, fordítási tevékenység végzésére jelentkezhetnek:

-        jogi személyek

-        természetes személyek

akik:

-        a tevékenység ellátására megfelelő szaktudással, képesítéssel, engedéllyel rendelkeznek,

-        székhelyük, telephelyük, állandó bejelentett lakóhelyük Magyarországon van,

-        számlaképesek,

-        számlaképesség hiányában megbízási szerződés alapján ellátják a feladatot,

-        természetes személy esetén rendelkeznek erkölcsi bizonyítvánnyal, jogi személy esetén a tolmácsolási, fordítási tevékenység elvégzésére kijelölt természetes személyek rendelkeznek erkölcsi bizonyítvánnyal,

-        természetes személy esetén a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt nem szerezték meg,

-        magyar állampolgár, vagy Magyarországon letelepedett, bevándorolt, illetve menekültként vagy oltalmazottként elismert, valamint – szükség esetén – a tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárok illetve Magyarországon jogszerűen tartózkodó EGT állampolgárok, azok jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár családtagjai; továbbá a magyar állampolgárok jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli családtagjai (nem feltétel a nyelvvizsga megléte), akik elsajátították és használják a magyar nyelvet.

 

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 

Jelentkezési lap: Jelentkezési lap szervezetek részére / Jelentkezési lap természetes személyek részére

 

Jogi személyek esetében: 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat másolatát, a tolmácsolási, fordítási tevékenység elvégzésére kijelölt természetes személyek erkölcsi bizonyítványát.

 

Természetes személyek esetében az alábbiak szerint felsorolt engedélyeket:

-        30 napnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,

-        nem magyar állampolgárok esetében 6 hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító okmány, valamint egyéb igazolványok másolatát (menekültek, oltalmazottak személyi igazolványa, hontalan igazolvány, stb.)

A szaktudás, képesítés igazolására az alábbi dokumentumok valamelyikének másolatát:

-        a tolmács/fordító képesítést igazoló oklevél másolata, vagy

-        tolmács/fordító igazolvány másolata, vagy

-        tolmács/fordító vizsgát igazoló okmány másolata, vagy

-        felsőfokú „A” vagy „C” típusú állami vagy államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány, vagy ezzel egyenértékű okirat másolata;

-        középfokú „A” vagy „C” típusú állami vagy államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány, vagy ezzel egyenértékű okirat másolata, vagy

-        anyanyelvű tolmács esetén középfokú „A” típusú állami vagy államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány magyar nyelvből, vagy magyar általános, vagy középiskolai bizonyítvány, ennek hiányában

-        tolmácsolási és szaknyelvi kompetenciáját bemutató önéletrajz az alábbi minta szerint:

 

Név: ………………………………………………………………………………………….

 

Végzettség, képesítés:

 

Időtartam, időpont

Intézmény, szak, vizsga jellege

Végzettséget, képesítést igazoló oklevél, igazolvány, dokumentum típusa, száma

 

Tolmácsolási és szaknyelvi (közigazgatási terület) kompetenciát bemutató megbízatások részletezése:

 

Időtartam, időpont

Feladat típusa, mennyisége (nap, óra)

Megrendelő

Referenciát adó személy neve, elérhetősége

 

A feladat teljesítése során felmerülő igazolt költségek:

 

Vállalási ár: a tényleges tolmácsolás, fordítás időtartamára eső óradíj Ft összegben (nettó összeg + ÁFA = bruttó összeg).

a) Európa országainak hivatalos nyelve, valamint a nemzeti és etikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerint a kisebbségek által használt nyelv esetén óránként nettó 8.000,- forintig,

b) más nyelv esetében óránként 10.000,- forintig terjedő, az általános forgalmi adót nem tartalmazó díjsávban kell árat megállapítani.

Jelnyelvi tolmácsolási tevékenységért óránként 6000,-Ft munkadíjat kell megállapítani.

 

Utazási költségtérítés: Az OIF a feladat teljesítése során felmerülő, igazolt utazási költséget megtéríti az alábbiak szerint:

-        2. osztályú vasúti menettérti díj,

-        helyi ill. helyközi autóbusz menettérti díj,

-        Személygépkocsi igénybevétele csak abban az esetben számolható el, ha a tolmácsolás helyszíne tömegközlekedési eszközzel nem vagy aránytalanul hosszú utazási idővel - a helyszínre és a visszautazás együttes időtartama a négy órát meghaladja – közelíthető meg. Elszámolása az igénybevett gépjármű típusának megfelelően a 60/1992. (IV.1.) Kormányrendeletben meghatározott üzemanyagnorma és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett az igénybevételkor érvényes üzemanyagár szorzataként meghatározott összeg.

[(„megtett út km-ben”/100) x „hengerűrtartalomhoz igazodó fogyasztási norma”] x „üzemanyag literenkénti ára”

-        Számla kiállítás esetén: az utazási költséget a kiállító továbbszámlázott szolgáltatásként a saját számlájában szerepelteti a megváltott menetjegyek, valamint az erről szóló vállalkozó nevére kiállított számla másolatának leadása mellett.

-        Megbízással foglalkoztatott tolmács, fordító esetében az elszámoláshoz csatolt menetjegyek másolata, valamint az eredeti OIF nevére szóló számla leadása alapján történik a kifizetés.

 

Várakozási díj: A tényleges tolmácsolási, fordítási feladat megkezdéséig, esetleges egyéb okból, a teljesítés helyén történő várakozás idejére az OIF minden megkezdett félóra esetében nettó 500,-Ft/30 perc várakozási díjat térít meg.

 

Készenléti díj: A tolmácsolásra okot adó tevékenység teljes elmaradása esetén készenléti díjként két óra munkadíjat kell megállapítani. A tolmács a készenlét idejét a szerződésben kijelölt helyen köteles készenlétben tölteni.

 

Jelentkezni lehet egyidejűleg – a jelentkezési lap értelemszerű kitöltésével – több nyelv, több regionális igazgatóság és kirendeltség vonatkozásában is.

Jogi személyek esetében meg kell jelölni a tolmácsolási, fordítási tevékenység elvégzésére kijelölt természetes személy(ek) adatait, tekintettel arra, hogy a tolmácsolási és fordítási feladatokat a jogi személy nevében, csak a bejelentett, biztonsági célú ellenőrzésen átesett személy végezheti el.

Az OIF-nak a nem bejelentett személyek által elvégzett tevékenység díját nem áll módjában pénzügyileg teljesíteni.

 

Az adatbázisba azon személyek, szervezetek vehetők fel, akik a jelentkezési lapot kitöltve, a szükséges mellékletek csatolásával benyújtották.

 

Az e-mail-en, telefaxon továbbított jelentkezések feldolgozására csak az eredeti jelentkezési lap és csatolt dokumentumok beérkezését követően kerül sor.

 

Az adatbázisba történő rögzítésnél – a sorrendiség és így a későbbi eseti foglalkoztatás kialakításánál – elsődleges szempont a vállalási ár. Vállalkozók, cégek esetében a megajánlott ár (természetes személyek esetében megbízási díj) + az OIF által jogszabály alapján fizetendő járulék.

 

Azonos vállalási ár esetén másodlagos szempontként figyelembe vételre kerül az egyéb járulékos (utazási) költség is.

 

A hiányosan, hibásan kitöltött jelentkezési lapok esetében egy alkalommal, 15 napon belül – közvetlen kapcsolatfelvétel útján - lehetőséget adunk a hiánypótlásra, kijavításra, illetve kiegészítésre.

 

A tolmácsok és fordítók adatbázisát kizárólag az OIF szakmai szervezeti egységei használják és használhatják fel, annak aktualizálásáról, karbantartásáról az OIF Gazdasági Főosztálya gondoskodik.

 

A tolmácsolási/fordítási tevékenység ellátásában résztvevő szervezetek, személyek adataiban, elérhetőségében történt változás esetében 8 munkanapon belül adatváltozás kötelezettség terheli.

Az adatváltozásról szóló ügyiratot az OIF Gazdasági Főosztályára (1117 Budapest, Budafoki út 60. Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.) kell megküldeni.

 

Adatbázist érintő változások (pl.: vállalási ár, telefonszám, jogviszony) módosítása minden hónap 25-ig beérkezett kérelmek alapján a változás bejelentését követő hónap 01-től lép életbe.

 

III.

 

Az adatbázisba felkerült szervezetekkel/személyekkel kötendő szerződés rendje

 

-        Az OIF tolmácsolást, fordítást igénybe vevő szervezeti egységei az adatbázisban szereplő személyekkel, szervezetekkel köthetnek szerződést.

-        Az igény felmerülésekor a területileg illetékes regionális igazgatóságok, kirendeltségek az adott nyelvből az adatbázisban szereplő legjobb árajánlatot adó (első helyen szereplő) szervezetet/személyt keresik meg, annak esetleges elfoglaltsága esetén a következő legjobb vállalási árat ajánlót. A sorrendiség kialakítása – a nyelvek gyakoriságától függően – országosan, illetve regionálisan történik.

 

IV.

 

Teljesítési helyszínek postai címjegyzéke

 

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF)

1117 Budapest, Budafoki út 60.

 

Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság (BP és PM RIG)

1117 Budapest, Budafoki út 60.

1104 Budapest, Harmat u. 131.

1135 Budapest, Szegedi út 35-37.

 

Észak-alföldi Regionális Igazgatóság (ÉA RIG)

4025 Debrecen, Sámsoni út 149.

4400 Nyíregyháza, Szt. István út 9.

5006 Szolnok, Baross u. 45-51.

4301 Nyírbátor, Bocskai u. 2.

 

Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (DA RIG)

6724 Szeged, Bakay Nándor utca 3/A

6000 Kecskemét, Irinyi u.17/B.

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 10.

Röszke tranzitzóna

Tompa tranzitzóna

 

Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság (ÉM RIG)

3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 2.

3300 Eger, Grónay Sándor u. 3.

2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 43.

 

Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság (DD RIG)

7623 Pécs, Csend u. 3.

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 3-4.

7000 Szekszárd, Szent István tér 3-4.

 

Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság (KD RIG)

8000 Székesfehérvár, József Attila út. 38.

8200 Veszprém, Megyeház tér 2.

2800 Tatabánya, Győri út 13.

 

Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság (NYD RIG)

9026 Győr, Szövetség u. 15-17.

9700 Szombathely, Kisfaludy u. 1.

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u.42-44.

9061 Vámosszabadi, Szúnyogháza utca 3.

 

A felsorolt helyszíneken túl is történhet a tolmácsolás, elsősorban a fenti regionális igazgatóságok intézményeiben.


Jelentkezési lap szervezetek részére

Jelentkezési lap természetes személyek részére

 

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK