Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

OIFlogo

 

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által működtetett

 

PANASZIRODA

 

 

A Panasziroda működésére a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény előírásai irányadóak.

 

A panaszra, illetve közérdekű bejelentésre vonatkozó ügyintézés rendje

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.

A Panaszirodán érdemi ügyintézés megindítására, lefolytatására, így különösen folyamatban lévő ügyek intézésére, érdeklődések előterjesztésére a fenti elérhetőségeken nincs mód. Amennyiben egyéb tartalmú megkeresést kíván a Főigazgatóság részére küldeni kérjük, hogy tekintse át a Kapcsolatok menüpontot.

Írásbeli panasz, illetve közérdekű bejelentés (a továbbiakban együtt: panasz) benyújtására a Főigazgatóság Panaszirodájának levelezési címén, e-mailen,  ügyfélkapun keresztül e-Papír alkalmazás igénybevételével, illetve ügyfélfogadási időben személyesen van lehetőség.

Panasz szóbeli előterjesztésére ügyfélfogadási időben személyesen van lehetőség.

A szóbeli panaszt az eljáró ügyintéző írásba foglalja, a panasz másodpéldányát az ügyfélnek átadja. A panasz szóbeli előterjesztésére telefonon keresztül nincs lehetőség.

A panasz előterjesztésekor a panaszosnak hitelt érdemlően kell igazolnia személyazonosságát, az azonosíthatatlan személy által tett bejelentés vizsgálatát a Főigazgatóság mellőzheti. Ennek okán telefonon panasz előterjesztésére nincs mód.

A kivizsgálás eredményéről történő tájékoztatás érdekében a panaszosnak meg kell adnia írásbeli elérhetőségét.

A megfelelően előterjesztett panaszt a Főigazgatóság a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül vizsgálja ki. Amennyiben a panasz teljeskörű kivizsgálása a 30 napos határidőn belül előreláthatóan nem lehetséges, a Főigazgatóság erről az ügyfelet a kivizsgálás várható befejezésének időpontjával együtt írásban tájékoztatja. A Főigazgatóság a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről az indokok megjelölésével a panaszost az általa megadott írásbeli elérhetőségen haladéktalanul értesíti. Nem kerül sor írásbeli értesítésre, ha a panasz elintézéséről a panaszos szóbeli tájékoztatást kapott és azt tudomásul vette.

A Főigazgatóság mellőzheti a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos által tett ismételt, továbbá az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát, valamint ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított az egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Amennyiben a Főigazgatósághoz írásban olyan panaszt nyújtanak be, aminek kivizsgálására a Főigazgatóság nem rendelkezik hatáskörrel, a panaszos egyidejű tájékoztatása mellett a Főigazgatóság a panaszt 8 napon belül átteszi a hatáskörrel rendelkező szervhez. Amennyiben a Főigazgatósághoz olyan panasz kerül személyesen benyújtásra, melynek kivizsgálására a Főigazgatóság nem rendelkezik hatáskörrel, a Főigazgatóság erről a panaszost tájékoztatja, a tájékoztatás tényét írásba kell foglalni. Ilyen esetben a Főigazgatóság a panaszt nem teszi át és nem küld írásbeli értesítést, kivéve, ha a panasz benyújtásakor nem volt megállapítható, hogy az ügyben nem a Főigazgatóság köteles eljárni.

Kérjük, hogy a panasz, közérdekű bejelentés, valamint visszaélés bejelentés, illetve a Főigazgatóság által foganatosított rendőri intézkedések elleni panasz beadványában a sérelmezett magatartással kapcsolatos lehető legtöbb és legpontosabb információt szíveskedjen közölni. Ezzel is elősegíti közös céljaink elérését, az eljárás mind gyorsabb lefolytatását, a jogsérelem orvoslását, illetve a jogsértő cselekmények elkövetőinek felelősségre vonása érdekében végzett munkánkat.

Amennyiben a panasz a Főigazgatóság előtt folyamatban lévő ügyet érint, ezzel kapcsolatos tájékoztatásra, adatszolgáltatásra adatvédelmi okokból kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a személyazonosság igazolása körében az alábbi adatok hiánytalanul megadásra kerülnek:

– az idegenrendészeti/menekültügyi kérelem benyújtásakor kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségként megadott e-mail cím;

– név, állampolgárság, születési hely és idő, valamint érvényes úti okmány vagy az érvényes magyarországi tartózkodásra jogosító engedély okmányszáma, vagy annak másolata;

– a folyamatban lévő ügy számának (iktatószám vagy Enter Hungary szám) megjelölése;

– meghatalmazott/jogi képviselő eljárása esetén a fentieken túl a képviseleti jogosultság megfelelő igazolása körében közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás.

Amennyiben a megkereső személyazonosságának igazolása érdekében a fenti adatok nem kerülnek hiánytalanul megadásra, a Főigazgatóságnak nem áll módjában a kért tájékoztatást megadni.

Az elektronikus kapcsolattartás módját az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény részletesen szabályozza, melynek az e‑mail nem feleltethető meg, figyelemmel arra, hogy a beadványozó személyazonossága és képviseleti jogosultsága nem igazolható egy e-mailes megkeresés esetében. Ügyfélkapu regisztráció birtokában az epapir.gov.hu oldalon keresztül lehetőség van a Főigazgatóságnak címzett megkeresés megküldésére is, amely csatorna az e-maillel szemben alkalmas a küldő fél személyazonosságának megállapítására is, így javasolt ezen csatorna alkalmazása.

A Panasziroda elérhetőségei

 

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 60. "A" épület földszint, ügyfélfogadó

Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314.

Tel: (+36 1) 463 9118

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási idő (telefonon és személyesen)

Szerdánként 8:30-11:00

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Panaszirodán – így a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen is – kizárólag panasz, közérdekű bejelentés, valamint visszaélés bejelentés, illetve a Főigazgatóság által foganatosított rendőri intézkedések elleni panasz megtételére van lehetőség!

 

A Főigazgatóság és ügyfélszolgálati irodáinak elérhetőségeivel és az ügyfélfogadási idővel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a www.oif.gov.hu oldalon a „Kapcsolat” menüpont „Területi szervek illetékességi területe és címjegyzéke” alpontjában található.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,

b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és

c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,

e) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

f) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

g) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

h) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

i) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

Bejelentés megtételére a Főigazgatóság Panaszirodájának levelezési címén, vagy e-mail útján, ügyfélkapun keresztül e-Papír alkalmazás igénybevételével illetve ügyfélfogadási időben személyesen van lehetőség.

A visszaélés bejelentés megtételekor a bejelentőnek hitelt érdemlően kell igazolnia személyazonosságát, az azonosíthatatlan személy által tett bejelentés vizsgálatát a Főigazgatóság mellőzheti. Ennek okán telefonon visszaélés bejelentés megtételére nincs mód.

A Főigazgatóság a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A Főigazgatóság a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. A határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani, ami így sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során a Főigazgatóság kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A Főigazgatóság a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

 

A RENDŐRI INTÉZKEDÉS ELLENI PANASZOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS NÉHÁNY FONTOSABB TUDNIVALÓ

 

Akinek a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) IV-V. Fejezetében – a 46/A.-46/C. § kivételével –, valamint a VI. Fejezetében meghatározott kötelezettség megsértése, a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása ( a továbbiakban együtt: intézkedés) alapvető jogát sértette, választása szerint panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez vagy kérheti, hogy - amennyiben a panasz elintézése nem tartozik más eljárás hatálya alá - panaszát az alapvető jogok biztosa által lefolytatott vizsgálatot követően, az idegenrendészeti szerv főigazgatója bírálja el. A panaszt az intézkedést követő harminc napon belül lehet előterjeszteni.

A beadvány megtételének lehetőségei:

- szóban: személyesen a Főigazgatóság ügyfélszolgálati irodáiban, vagy a Főigazgatóság Panaszirodáján – rendőri intézkedés elleni panasz esetén a www.ajbh.hu honlapon ismertetett módon az alapvető jogok biztosánál is –, ahol a panaszt írásba foglalják;

- postai úton az alábbi elérhetőségen: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 1903 Budapest, Pf. 314.

- ügyfélkapun keresztül e-Papír alkalmazás igénybevételével;

- fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumban.

A panasz előterjesztésekor a panaszosnak hitelt érdemlően kell igazolnia magát, a postai úton előterjesztett panasz esetében, amennyiben az nem alkalmas a panaszos személyazonosságának megállapítására, úgy az Igazgatási és Iratkezelési Főosztály felhívja a panaszost arra, hogy panaszát olyan módon terjessze elő, ami alkalmas személyazonossága megállapítására. Mivel a hatóságnak vizsgálnia kell, hogy a beadványt az arra jogosult személy, vagy a nevében jogszerűen eljáró személy nyújtotta-e be, ezért írásbeli (papír alapú, vagy elektronikus) beadványát Önnek vagy képviselőjének alá kell írnia.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az e-mailben, SMS-ben vagy más hasonló módon küldött beadványa nem minősül írásbelinek, ezért rendőri intézkedés elleni panasz kivizsgálására irányuló eljárás kezdeményezésére az nem alkalmas.

Amennyiben ügyében meghatalmazott vagy jogi képviselő jár el, minden esetben szükséges a képviseleti jogosultságról szóló okirat csatolása.

A kivizsgálás eredményéről történő tájékoztatás érdekében a panaszosnak meg kell adnia írásbeli elérhetőségét. A rendőri intézkedés elleni panasz elbírálására 35 nap áll rendelkezésére.

A panaszt elbíráló határozat ellen a közigazgatási eljárásban fellebbezésnek helye nincs.

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK