Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

EGT állampolgár családtagja tartózkodási kártya (tájékoztató)

EGT állampolgár családtagja tartózkodási kártya

JOGOSULTAK KÖRE

Az EGT-állampolgárt kísérő, vagy EGT-állampolgárhoz csatlakozó harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag kaphat tartózkodási kártyát.

Az eljáró idegenrendészeti hatóság engedélyezheti annak a személynek a családtagként történő tartózkodását is, aki - abban az országban, ahonnan érkeznek - a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodás feltételeit teljesítő EGT-állampolgár eltartottja volt, vagy vele egy háztartásban élt, illetve akiről súlyos egészségügyi okból az EGT-állampolgár személyesen gondoskodik.

 

Az EGT- állampolgár családtagja tartózkodásra jogosult, ha az EGT – állampolgár

-          tartózkodási célja keresőtevékenység folytatása,

-          a tartózkodás teljes időtartamára elegendő forrással rendelkezik önmaga és családtagjai számára ahhoz, hogy tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére, és külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítási jogviszony keretében jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére, vagy azok fedezetéről a jogszabályok rendelkezései szerint maga gondoskodik.

 

Az EGT- állampolgár házastársa, valamint eltartott gyermeke tartózkodásra jogosult, ha az EGT - állampolgár

- tanulmányok - ideértve a szakképzést, továbbá a felnőttképzést, ha annak képzési programja akkreditált - folytatása céljából felvételt nyert a nemzeti köznevelésről szóló törvény, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó oktatási intézménybe, és tartózkodása teljes időtartama során elegendő forrással rendelkezik önmaga és családtagjai számára ahhoz, hogy tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítási jogviszony keretében jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére, vagy azok fedezetéről a jogszabályok rendelkezései szerint maga gondoskodik, a jogosult tartózkodásra.

 

Családtag:

 • az EGT- állampolgár házastársa;
 • az EGT- állampolgár, vagy házastársa 21. életévét be nem töltött, vagy eltartott leszármazója;
 • az EGT- állampolgár, vagy házastársa eltartott felmenője;
 • az EGT- állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság, vagy az Európai Unió más tagállamainak hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;
 • azon személy, akinek az eljáró idegenrendészeti hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi.

 

FOGALOMMAGYARÁZAT

Harmadik országbeli állampolgár

Hontalan

EGT- állampolgár

Közös háztartás

 

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Feltétele: a kitöltött formanyomtatvány, valamint a kötelező mellékletek benyújtása és az eljárási díj megfizetése.

A korlátozottan cselekvőképes vagy a cselekvőképtelen kiskorú kérelmező helyett a kérelmet a kérelmező törvényes képviselője nyújtja be.

A tartózkodási kártya kiadása iránti kérelmet legkésőbb a beutazástól, illetve a tartózkodási jogot megalapozó tény (pl.: házasságkötés, gyermekszületés) keletkezésétől számított 93. napon,  kell benyújtani.

Az EGT állampolgár családtagja a tartózkodási kártya kiadása iránti kérelmét személyesen a magyarországi lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság ügyfélszolgálatán, illetve az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen (Enter Hungary) történő regisztrálást követően elektronikus úton terjesztheti elő. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájékoztatást ide kattintva tekintheti meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus úton benyújtott kérelem akkor tekinthető a hatósághoz érkezettnek, ha az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Továbbá szükséges a befogadásról szóló visszaigazolástól számított 15 napon belül megjelenni az illetékes regionális igazgatóság előtt a személyazonosság igazolása, biometrikus adatok és aláírás minta felvételezése, valamint az okiratok elismerése céljából.

A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni, illetve csatolni kell azon okiratokat, amelyek igazolják a családi kapcsolat fennállását, illetve azt, hogy a kérelmező jogosult a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra.

Ha a tartózkodási kártyát nem ötéves érvényességgel állították ki, a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag kérelmezheti a tartózkodási kártya meghosszabbítását. A meghosszabbítás iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási kártya érvényességi idejének lejártát megelőző harmincadik napon kell benyújtani az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen történő regisztrálást követően.

Amennyiben a tartózkodási kártyát ötéves érvényességgel állították ki, és az öt év eltelt, az EGT- állampolgár családtagja állandó tartózkodási kártya kiállítását kérheti, vagy egy újabb tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelmet nyújthat be.

Ha a kérelmező EGT- állampolgár családtagja, a tartózkodási kártya kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 15.000 Forint, melyet elektronikus  fizetési eszköz (bankkártya) útján kell leróni. 

 

A kérelem ügyében indult eljárás ügyintézési határideje 21 nap, a regionális igazgatóság a tartózkodási kártya iránti kérelmet 70 napon belül bírálja el. A kérelmező részére az okmányt az eljáró idegenrendészeti hatóság postai úton kézbesíti.

 

Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye, mely a közléstől számított 15 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál. Abban az esetben, ha a fellebbezés elkésett, vagy nem az arra jogosulttól származik, vagy az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt, vagy a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be, az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 47.000 Forint, melyet elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) vagy banki befizetés (a regionális igazgatóság által rendelkezésre bocsátott csekk) útján kell leróni. A közlemény rovatba szükséges beírni az ügyfél nevét, születési idejét és az ügytípust – „Tartózkodási kártya jogorvoslat”.

Amennyiben az eljárási díj befizetéséről számlát kíván kérni, kattintson az alábbi linkre:

Számla bizonylat kérése eljárási díj befizetéséről

 

FORMANYOMTATVÁNYOK

A kérelem benyújtásához az alábbi formanyomtatványok kitöltése és kinyomtatása szükséges!

Elektronikus úton kitölthető Word formátum:

Tartózkodási kártya kiállítása, meghosszabbítása, első lakóhely bejelentése adatlap

- Eltartási nyilatkozat

- Tartózkodási kártya okmány pótlása iránti kérelem

- Tartózkodási kártya okmány cseréje iránti kérelem
-
Eltartási nyilatkozat

 

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatványok:

- Tartózkodási kártya kiállítása, meghosszabbítása, első lakóhely bejelentése adatlap

- Eltartási nyilatkozat

- Tartózkodási kártya okmány pótlása iránti kérelem

Tartózkodási kártya okmány cseréje iránti kérelem

- Eltartási nyilatkozat

 

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

A családi kapcsolat igazolható:

·        születési anyakönyvi kivonattal;

·        házassági anyakönyvi kivonattal;

·        bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló anyakönyvi kivonattal;

·        örökbefogadásról szóló okirattal;

·        egyéb családi kapcsolat fennállását hitelt érdemlő módon igazoló okirattal.

Az anyakönyvi kivonaton a külföldi hatóság által kiállított, ezzel egyenértékű okiratot is érteni kell.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat - hacsak a törvényből, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik - a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat - ha a törvény másként nem rendelkezik - csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

 

Ha az az EGT- állampolgár, akit kísér, vagy akihez csatlakozik, regisztrációs igazolással vagy állandó tartózkodási kártyával nem rendelkezik, a családtagnak igazolnia kell, hogy az EGT- állampolgár

·        keresőtevékenységet folytat,

·        a tartózkodás teljes időtartamára elegendő forrással rendelkezik önmaga és családtagjai számára ahhoz, hogy tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére, és külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítási jogviszony keretében jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére, vagy azok fedezetéről a jogszabályok rendelkezései szerint maga gondoskodik, vagy

·        tanulmányok - ideértve a szakképzést, továbbá a felnőttképzést, ha annak képzési programja akkreditált - folytatása céljából felvételt nyert a nemzeti köznevelésről vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó oktatási intézménybe, és tartózkodása teljes időtartama során elegendő forrással rendelkezik önmaga és családtagjai számára ahhoz, hogy tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítási jogviszony keretében jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére, vagy azok fedezetéről a jogszabályok rendelkezései szerint maga gondoskodik.

 

Ha az EGT- állampolgár tartózkodási célja keresőtevékenység folytatása azt a kérelmező különösen a következő módon igazolhatja:

·        munkaszerződéssel;

·        ha az EGT- állampolgár gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy tulajdonosaként, ügyvezetőjeként, vezetői, képviseleti vagy felügyeleti szerve tagjaként végzi tevékenységét, érvényes szerződéssel vagy a cégjegyzékbe bejegyzett cég nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozattal;

·        érvényes vállalkozói igazolvánnyal vagy azzal egyenértékű – más tagállam hatósága által kiállított – vállalkozási tevékenység folytatására jogosító engedéllyel, egyéni vállalkozói igazolvány hiányában egyéni vállalkozói nyilvántartási számmal;

·        munkát kereső személy esetén olyan dokumentumokkal, amelyek alátámasztják, hogy munkát keres, és a keresőtevékenység megkezdése valószínű, vagy

·        egyéb hitelt érdemlő módon.

Ha az EGT- állampolgár tartózkodási célja tanulmányok folytatása, azt a kérelmező különösen az alábbi okiratokkal igazolhatja:

·        a nemzeti köznevelésről vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó oktatási intézmény felvételi igazolásával;

·        tanulói vagy hallgatói jogviszonyt igazoló okirattal, vagy

·        egyéb hitelt érdemlő módon.

 

ELEGENDŐ ANYAGI FORRÁS LÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

Különösen az EGT- állampolgár megélhetését biztosító vagyonával vagy olyan jövedelmével igazolható, amely

·        EGT- állam társadalombiztosítása vagy egyéb szociális ellátórendszere alapján jár;

·        tagdíjfizetésen vagy rendszeres befizetésen alapuló részesedésből vagy ellátásból származik;

  • Magyarországon vagy külföldön vezetett bankszámlán rendelkezésre áll;
  • tartásdíj esetén az erről szóló közokiraton alapul.

A kérelemhez mellékelni kell az EGT- állampolgár által a családtag vonatkozásában tett eltartási nyilatkozatot.

 

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

Okirattal kell igazolni, hogy az EGT- állampolgár a magyarországi tartózkodás teljes időtartamára jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére (így különösen a társadalombiztosításról szóló külön törvény, nemzetközi szerződés, vagy külön megállapodás alapján), vagy azok fedezetéről maga gondoskodik.

 

AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI LAKÓHELY BEJELENTÉSE

Az első magyarországi lakóhely bejelentésére a tartózkodási kártya kiállítása iránti eljárásban kerül sor. Az idegenrendészeti hatóság előtti eljárásban okirattal kell igazolnia a lakás feletti rendelkezési jogosultságot.

A lakhatás igazolható különösen:

·        lakásbérleti jogviszonyt igazoló lakásbérleti szerződéssel;

·        szívességi lakáshasználatról szóló okirattal;

·        a lakás tulajdonjogát igazoló okirattal, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal;

·        vagy egyéb hitelt érdemlő okirattal.

A kötelező mellékleteken kívül az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja, valamint egyéb eljárási cselekményt is foganatosíthat. A hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

A kérelmező vagy annak képviselője a kérelem benyújtását követően csatolt iratokat postai vagy elektronikus úton csatolhatja a kérelméhez. A kérelmező kivételes méltánylást érdemlő esetben a csatolandó iratokat az eljáró idegenrendészeti hatóságnál személyesen is benyújthatja, ezen körülményt azonban igazolnia kell. Amennyiben a kérelem elektronikus úton került benyújtásra a hiánypótlási felhívás és annak teljesítése is elektronikus úton történik.

 

ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

Az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja tartózkodási kártyájának érvényességi ideje a tartózkodási joggal rendelkező EGT- állampolgár tartózkodásának időtartamához igazodik. A tartózkodási kártyát legfeljebb ötéves érvényességgel kell kiállítani.

 

KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Amennyiben a regionális igazgatóság a jogszabályi feltételek fennállta esetén az Ön részére kiállítja a tartózkodási kártyát, ezt követően a lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímkártya) kiállítására Budapest Főváros Kormányhivatala intézkedik. A továbbiakban lakóhelyének megváltozása esetén a lakcímbejelentést a bejelentendő lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál teljesítheti.

A lakcímről szóló hatósági igazolványt a tartózkodási kártyával együtt kell őrizni, és az arra feljogosított hatóságnak betekintésre át kell adni.

A családtag úti okmányának, személyazonosító igazolványának, illetve a tartózkodási jogát igazoló okmányának eltulajdonítását, megsemmisülését, elvesztését, továbbá az elveszettnek hitt és bejelentett okmány megtalálását az idegenrendészeti hatóságnál (az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság regionális igazgatóságánál vagy rendőrkapitányságon) köteles bejelenteni.

A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy lejárt úti okmány helyett - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - köteles új úti okmányt beszerezni. A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag az új úti okmány és a fenti, hatóság részére történt bejelentés alapján kiadott - bejelentésről szóló - igazolás birtokában hagyhatja el az ország területét.

A száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogát gyakorló EGT- állampolgár vagy családtag a személyes adatok közlésével köteles bejelenteni a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál:

·        a vele együtt tartózkodó családtagjának a halálát;

·        a névváltoztatást;

·        ha a haláleset vagy a névváltoztatást eredményező tény Magyarország területén kívül következett be.

A tartózkodási jogcímben az EGT- állampolgár halála, továbbá az EGT- állampolgárral kötött házasság felbontása, vagy érvénytelenítése okán bekövetkezett változást a családtag köteles bejelenteni a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál és a további tartózkodás feltételeit igazolni. A családtag köteles bejelenteni, ha a tartózkodási jog alapjául szolgáló élettársi életközösség megszűnt.

Ha a családtag felhagy tartózkodási jogának gyakorlásával, vagy Magyarország területét végleg elhagyja, ennek tényét, valamint a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országát a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál bejelentheti, és a tartózkodási jogot igazoló okmányát leadhatja.

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK