Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

EGT állampolgár regisztrációs igazolás

EGT állampolgár regisztrációs igazolás

 •  

JOGOSULTAK KÖRE

 

Száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra az az EGT-állampolgár jogosult,

   akinek tartózkodási célja keresőtevékenység folytatása,

   aki a tartózkodás teljes időtartamára elegendő forrással rendelkezik önmaga és családtagjai számára ahhoz, hogy tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére, és külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítási jogviszony keretében jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére, vagy azok fedezetéről a jogszabályok rendelkezései szerint maga gondoskodik, vagy

   aki tanulmányok – ideértve a szakképzést, továbbá a felnőttképzést, ha annak képzési programja akkreditált – folytatása céljából felvételt nyert a nemzeti köznevelésről szóló törvény, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó oktatási intézménybe, és tartózkodása teljes időtartama során elegendő forrással rendelkezik önmaga és családtagjai számára ahhoz, hogy tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítási jogviszony keretében jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére, vagy azok fedezetéről a jogszabályok rendelkezései szerint maga gondoskodik.

EGT-állampolgár: magyar állampolgár kivételével az Európai Unió tagállamának, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak az állampolgára (az Európai Unió, Svájc, Norvégia, Izland és Liechtenstein állampolgárai).

 

A HÁROM HÓNAPOT MEGHALADÓ TARTÓZKODÁS BEJELENTÉSE ÉS A BEJELENTÉST IGAZOLÓ OKMÁNY

 

Az EGT-állampolgár legkésőbb a beutazástól számított 93. napon – a jövőbeni lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál - köteles a tartózkodását személyes adatainak közlésével bejelenteni.

Az EGT állampolgár a regisztrációs igazolás iránti kérelmét személyesen a magyarországi lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság ügyfélszolgálatán, illetve az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen (Enter Hungary) történő regisztrálást követően elektronikusan is előterjesztheti. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájékoztatást ide kattintva tekintheti meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus úton benyújtott kérelem akkor tekinthető a hatósághoz érkezettnek, ha tartalmazza az ügyfél arcképét.

Az EGT állampolgárnak az okmány átvétele érdekében személyesen nem kell megjelennie a idegenrendészeti hatóság előtt, ugyanis az engedélyezést követően a regisztrációs igazolást postai úton fogja megkapni.

A tartózkodás bejelentésekor az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt be kell csatolni, illetve mellékelni kell a tartózkodási feltételek fennállását igazoló – külön jogszabályban meghatározott – okiratokat.

A törvényben foglalt feltételek igazolása esetén a tartózkodás bejelentéséről szóló igazolást (a továbbiakban: regisztrációs igazolás) az eljáró hatóság azonnal kiállítja.

A regisztrációs igazolás kiállításának igazgatási szolgáltatási díja 1.000 Forint, melyet elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) vagy banki befizetés (a regionális igazgatóság által rendelkezésre bocsátott csekk) útján kell leróni. A sárga csekk esetében a közlemény rovatba szükséges beírni az ügyfél nevét, születési idejét és az ügytípust - „Regisztrációs igazolás”.

Amennyiben az eljárási díj befizetéséről számlát kíván kérni, kattintson az alábbi linkre:

 

FORMANYOMTATVÁNYOK

A kérelem benyújtásához rendszeresített formanyomtatványt az alábbi linkekre kattintva töltheti le:

-          Regisztrációs igazolás kiállítása, első lakóhely bejelentése adatlap

-          Regisztrációs igazolás okmány pótlása iránti kérelem

-          Regisztrációs igazolás okmány cseréje iránti kérelem

-          Eltartási nyilatkozat

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatvány:

-          Regisztrációs igazolás kiállítása, első lakóhely bejelentése adatlap

-          Regisztrációs igazolás okmány pótlása iránti kérelem

-          Regisztrációs igazolás okmány cseréje iránti kérelem

-          Eltartási nyilatkozat

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK

Ha a tartózkodás célja keresőtevékenység folytatása azt a kérelmező különösen a következő módon igazolhatja:

       munkaszerződéssel;

       ha a kérelmező gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy tulajdonosaként, ügyvezetőjeként, vezetői, képviseleti vagy felügyeleti szerve tagjaként végzi tevékenységét, érvényes szerződéssel vagy a cégjegyzékbe bejegyzett cég nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozattal;

       érvényes vállalkozói igazolvánnyal vagy azzal egyenértékű – más tagállam hatósága által kiállított – vállalkozási tevékenység folytatására jogosító engedéllyel, egyéni vállalkozói igazolvány hiányában egyéni vállalkozói nyilvántartási számmal;

       munkát kereső személy esetén olyan dokumentumokkal, amelyek alátámasztják, hogy munkát keres, és a keresőtevékenység megkezdése valószínű, vagy

       egyéb hitelt érdemlő módon.

Ha a tartózkodás célja tanulmányok folytatása, azt a kérelmező különösen az alábbi okiratokkal igazolhatja

       közoktatásról vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó oktatási intézmény felvételi igazolásával;

       tanulói vagy hallgatói jogviszonyt igazoló okirattal, vagy

       egyéb hitelt érdemlő módon.

ELEGENDŐ ANYAGI FORRÁS MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

A kérelmező az elegendő forrás meglétét különösen a megélhetését biztosító vagyonával vagy olyan jövedelmével igazolhatja, amely  

       EGT-állam társadalombiztosítása vagy egyéb szociális ellátórendszere alapján jár;

       tagdíjfizetésen vagy rendszeres befizetésen alapuló részesedésből vagy ellátásból származik;

       Magyarországon vagy külföldön vezetett bankszámlán rendelkezésre áll;

       tartásdíj esetén az erről szóló közokiraton alapul.

Nem lehet vagyonnak tekinteni különösen:

       a szokásos életszükségleti és berendezési tárgyakat;

       az EGT-állampolgár olyan ingatlanát, amely saját és az általa eltartottak lakhatását szolgálja;

       a mozgáskorlátozott gépjárművét, és

       azokat a vagyontárgyakat, amelyek az EGT-állampolgár jövedelmének megszerzéséhez szükségesek.

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

Okirattal kell igazolni, hogy az EGT-állampolgár a magyarországi tartózkodás teljes időtartamára jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére (így különösen a társadalombiztosításról szóló külön törvény, nemzetközi szerződés, vagy külön megállapodás alapján), vagy azok fedezetéről maga gondoskodik.

AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI LAKÓHELY BEJELENTÉSE

A kérelmező az első Magyarország területén lévő lakóhelyét a regisztrációs igazolás kiállításával kapcsolatos eljárásban jelenti be. A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása céljából az EGT-állampolgár lakcím adatairól az idegenrendészeti hatóság a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szervet értesíti. Budapest Főváros Kormányhivatala az értesítés alapján állítja ki a Lakcímet igazoló hatósági igazolványt, melyet postai úton továbbítanak a kérelmezőnek.

A  magyarországi lakóhely igazolható különösen:

       lakásbérleti jogviszonyt igazoló lakásbérleti szerződéssel;

       szívességi lakáshasználatról szóló okirattal;

       a lakás tulajdonjogát igazoló okirattal, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal;

       vagy egyéb hitelt érdemlő okirattal.

A kötelező mellékleteken kívül az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja, valamint szükség esetén egyéb eljárási cselekményt is foganatosíthat. A hiánypótlásra felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

A kérelmező vagy annak képviselője a kérelem benyújtását követően csatolt iratokat postai vagy elektronikus úton csatolhatja a kérelméhez. A kérelmező kivételes méltánylást érdemlő esetben a csatolandó iratokat az eljáró idegenrendészeti hatóságnál személyesen is benyújthatja, azonban ezen körülményeket igazolnia kell.

ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

A regisztrációs igazolás – érvényes úti okmánnyal vagy személyi igazolvánnyal – határozatlan ideig érvényes.

KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Az első lakóhelyét az ügyfél a regisztrációs igazolás kiállítása iránti eljárásban jelenti be, melynek kapcsán a lakcímkártyát postai úton kapja meg, külön intézkedés nélkül. A további lakóhelyének megváltozása esetén a lakcímbejelentést az új lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál teljesítheti.

A lakcímről szóló hatósági igazolványt a regisztrációs igazolással együtt kell őrizni, és az arra feljogosított hatóságnak betekintésre át kell adni.

Az EGT-állampolgár úti okmányának, személyazonosító igazolványának, illetve a tartózkodási jogát igazoló okmányának eltulajdonítását, megsemmisülését, elvesztését, továbbá az elveszettnek hitt és bejelentett okmány megtalálását köteles bejelenteni a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál.

A regionális igazgatóság az úti okmányának, személyazonosító igazolványának, illetve tartózkodási jogát igazoló okmányának eltulajdonítását, megsemmisülését, illetőleg elvesztését bejelentő EGT-állampolgárnak – az állampolgárság valószínűsítése esetén – díjmentesen igazolást állít ki a bejelentés tényéről.

Az EGT-állampolgár az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy lejárt úti okmánya helyett akkor köteles új úti okmányt beszerezni, ha érvényes személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik.

 A száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogát gyakorló EGT-állampolgár a személyes adatok közlésével köteles bejelenteni a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál

    a vele együtt tartózkodó családtagjának a halálát,

    a névváltoztatást,

ha a haláleset vagy a névváltoztatást eredményező tény Magyarország területén kívül következett be.

Ha az EGT-állampolgár felhagy tartózkodási jogának gyakorlásával, vagy Magyarország területét végleg elhagyja, ennek tényét, valamint a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országát az eljáró hatóságnak bejelentheti, és a tartózkodási jogot igazoló okmányát leadhatja a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál.

A tartózkodási jogot igazoló okmány érvénytelen, ha az EGT-állampolgár Magyarország területén tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, továbbá, ha a tartózkodási jog megszűnt.

Az EGT-állampolgár a tartózkodás bejelentésekor köteles nyilatkozni arról, hogy külön jogszabályban meghatározott közegészséget veszélyeztető betegségben szenved-e, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van-e, illetve ezekre tekintettel részesül-e kötelező és rendszeres ellátásban.

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK