Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

Tájékoztató a felsőoktatási intézmények részére a tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedély és a hallgatói mobilitás tárgyában

TÁJÉKOZTATÓ

 

a felsőoktatási intézmények részére

a tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedély és a hallgatói mobilitás tárgyában

 

1)A tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel kapcsolatos tudnivalók

 

Tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki

 • ·a köznevelés információs rendszerében működőként regisztrált köznevelési intézménnyel nappali rendszerű iskolai oktatás, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint létesít vagy létesített tanulói jogviszonyt, vagy
 • ·államilag elismert felsőoktatási intézmény vagy Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmény teljes idejű képzése keretében tanulmányok folytatása,
 • ·illetve a felsőoktatási intézmény által szervezett, a tanulmányok folytatását előkészítő képzésben való részvétel érdekében kíván Magyarország területén tartózkodni.

 

A tanulmányok folytatásához a hallgatónak megfelelő nyelvismerettel kell rendelkeznie, melyet bizonyítvánnyal is igazolnia kell.

 

A hallgató a tartózkodási célját az oktatási intézmény által kiállított felvételi igazolással vagy hallgatói jogviszony igazolással, és tandíjfizetési kötelezettség esetén az a tandíj befizetéséről szóló igazolással igazolja.

 

A vízummentesen beutazó hallgató a tartózkodási engedély iránti kérelmet jogszerű magyarországi tartózkodásának ideje alatt benyújthatja Magyarországon elektronikusan az Enter Hungary felületen vagy személyesen az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságán.

Ha a hallgató állampolgárságánál fogva vízummentesen nem utazhat be Magyarországra, akkor a kérelmet csak külföldön – az állampolgársága vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban működő magyar külképviseleten vagy egyéb kérelem átvételére felhatalmazott helyen – nyújthatja be.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az új idegenrendészeti szabályok szerint nincs mód arra, hogy a száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó tartózkodásra jogosító („C”) vízummal Magyarországon tartózkodó hallgató a kérelmét méltányossági kérelem birtokában benyújthassa Magyarországon!

 

A tanulmányi célú tartózkodási engedély érvényességi ideje legalább 1 év, vagy ha a képzés 1 évnél rövidebb, akkor a képzés időtartamához igazodik. A tartózkodási engedély legfeljebb 3 évre adható ki. Meghosszabbítása legalább 1, legfeljebb 3 évre engedélyezhető.

 

A tanulmányi célú tartózkodási engedély érvényességi ideje nem haladhatja meg a kérelmező úti okmányának érvényességi idejét.

 

A tanulmányi célú tartózkodási engedély okmány kézbesítése postai úton történik az oktatási intézmény címére.

Kérjük, hogy a hallgató által át nem vett tartózkodási engedélyt szíveskedjenek visszaküldeni az OIF regionális igazgatósága részére.

 

A tanulmányi célú tartózkodási engedély meghosszabbítása

 

A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási engedély érvényességi idejének lejártát megelőző 30 nappal kell benyújtani. A kérelem kizárólag az Enter Hungary felületen keresztül nyújtható be.

 

Hosszabbítás esetén a hallgatónak csatolnia kell a tanulmányi előrehaladásáról szóló igazolást.

Az oktatási intézmény által kiállított igazolásnak tartalmaznia kell, hogy hány féléves a képzés, a kérelmező hány aktív félévvel rendelkezik az adott képzésen, és melyek ezek a félévek.

 

A tanulmányi célú tartózkodási engedély meghosszabbítását az idegenrendészeti hatóság megtagadhatja, vagy az engedélyt visszavonhatja, ha a hallgató a képzési és kimeneti követelmények szerinti tanulmányi idő másfélszerese alatt az oklevelet nem szerzi meg.

 

Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási engedélyt előkészítő képzésen való részvétel céljából kapta, az engedély csak akkor hosszabbítható meg, ha felvételt nyert államilag elismert felsőoktatási intézménybe vagy Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézménybe, és ezt felvételi igazolással vagy hallgatói jogviszony igazolással igazolja.

 

2)A hallgatói mobilitással kapcsolatos tudnivalók

 

Hallgatói mobilitási tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki az Európai Unió más tagállama által kiadott tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, tanulmányai egy részét magyarországi felsőoktatási intézményben kívánja folytatni, és mobilitási intézkedéseket is magában foglaló európai uniós vagy multilaterális programban, illetve két vagy több felsőoktatási intézmény között létrejött megállapodásban NEM érintett.

 

Ha a hallgató a fenti megállapodásban érintett, akkor Hallgatói mobilitási igazolást kaphat, amennyiben a hallgatói mobilitás gyakorlása érdekében értesíti az idegenrendészeti hatóságot a hallgatói mobilitási tervéről, és a mobilitás tervezett időtartamáról.

 

Az eljárás megindítása előtt a harmadik országbeli állampolgárnak tisztáznia szükséges a küldő vagy a fogadó oktatási intézménnyel, hogy mobilitási intézkedéseket is magában foglaló uniós vagy multilaterális programban, illetve két vagy több felsőoktatási intézmény között létrejött megállapodásban érintett program keretében érkezik-e Magyarországra.

 

A hallgatói mobilitási tartózkodási engedély iránti kérelem vagy a hallgatói mobilitási értesítés benyújtása esetén a magyarországi felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodást vagy felvételi igazolást kell csatolni.

 

A hallgatói mobilitási tartózkodási engedély okmány, illetve a hallgatói mobilitási igazolás kézbesítése postai úton történik a kérelem formanyomtatványon megjelölt címre.

 

A hallgatói mobilitási tartózkodási engedély és a hallgatói mobilitási igazolás érvényességi ideje legfeljebb 360 nap, de nem haladhatja meg az Európai Unió tagállama által kiadott tartózkodási engedély érvényességi idejét.

A hallgatói mobilitási tartózkodási engedély és a hallgatói mobilitási igazolás nem hosszabbítható meg.

 

3)Képzési célú tartózkodási engedély

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem tanulmányok folytatása célú, hanem képzés célú tartózkodási engedélyt kap az a harmadik országbeli állampolgár, aki a Kormány vagy minisztérium által biztosított olyan ösztöndíjas magyarországi képzésen vesz részt, amelyet nem felsőoktatási intézmény szervez.

 

4)Egyéb információk

 

Amennyiben a kérelmező kiskorú, igazolni kell, hogy szülője vagy törvényes képviselője a magyarországi tartózkodásához hozzájárult. A szülői hozzájárulást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni, valamint magyar vagy angol nyelvű fordítással ellátni.

 

Ha a tartózkodási engedély, illetve a mobilitási engedély iránti kérelmet a hallgató külképviseleten terjesztette elő, a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot a konzuli tisztviselő adja ki.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hallgató a tartózkodási engedély kiadásának engedélyezését követő 3 hónapon belül nem utazik be Magyarországra és az engedélyezett tartózkodását nem kezdi meg, az engedélyezett tartózkodási engedély érvénytelen, és a beutazásra és tartózkodásra való jogosultsága megszűnik.

 

A tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel, a hallgatói mobilitási tartózkodási engedéllyel, illetve hallgatói mobilitási igazolással rendelkező harmadik országbeli állampolgár munkát végezhet, a szorgalmi időszakban hetente legfeljebb harminc órában, szorgalmi időszakon kívül évente legfeljebb kilencven napon teljes munkaidőben.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemzeti érdekből kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár kérelmezheti a tartózkodási engedélyének meghosszabbítását tanulmányi célból.

 

5)A 2024. január 1-jén érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező diákok további tartózkodása

 

A 2024. január 1-jén érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár az új idegenrendészeti jogszabály, a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény (a továbbiakban: Btátv.) szerinti jogcímek valamelyikén kérelmezheti a tartózkodási engedélye kiadását.

Tekintettel arra, hogy a tanulmányi cél az előző idegenrendészeti jogszabályban, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben (a továbbiakban: Harmtv.) is szerepelt, a tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező hallagatók változatlanul tanulmányi célból kérhetik a tartózkodási engedély kiadását, amennyiben a feltételeknek megfelelnek.

A nem tanulmányi célú (hanem pl. egyéb célból) tartózkodási engedéllyel rendelkező hallgató, aki időközben sikeresen elvégezte az előkészítő képzést, és felvételt nyert felsőoktatási intézménybe, szintén kérelmezheti tartózkodási engedély kiadását tanulmányi célból.

 

A kérelmet legkorábban a tartózkodási engedély lejárta előtt 45 nappal lehet benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tartózkodási engedély iránti kérelem késedelmes benyújtása okán igazolási kérelmet a tartózkodási engedély érvényességi idején túl nem lehet előterjeszteni.

 

Amennyiben a kérelmező Magyarországon tartózkodik, a kérelmet kizárólag elektronikus úton, az Enter Hungary felületen nyújthatja be. A kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadására vonatkozó eljárási díjat kell leróni.

 

6)Az oktatási intézmény bejelentési kötelezettsége

 

Az oktatási intézmény azokról a külföldi hallgatókról, akik a tanulmányaikat megkezdték, befejezték vagy megszakították, illetve akik a beiratkozási kötelezettségüknek nem tettek eleget, vagy akiknek a hallgatói jogviszonya megszűnt, e tények bekövetkeztétől számított 8 munkanapon belül a következő adatok közlésével köteles tájékoztatni az OIF oktatási intézmény székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságát:

 • ·az oktatási intézmény adatai (név, cím),
 • ·a harmadik országbeli állampolgár természetes személyazonosító adatai, tartózkodásra jogosító okmányának száma,
 • ·a hallgatói jogviszony típusa, keletkezésének, szünetelésének és megszűnésének időpontja és módja,

 

Az oktatási intézmény bejelentését elektronikus azonosítását követően elektronikus úton is megteheti.

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK