Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

TÁJÉKOZTATÓ

 

A hallgató, tanuló tartózkodása:

a tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedély, a hallgatói mobilitási tartózkodási engedély, a hallgatói mobilitási igazolás

 

 1)Melyik harmadik országbeli állampolgár kaphat tanulmányok folytatása céljából tartózkodási engedélyt, hallgatói mobilitási tartózkodási engedélyt, illetve hallgatói mobilitási igazolást?

 

I.Tanulmányi célból tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki

 • ·a köznevelés információs rendszerében működőként regisztrált köznevelési intézménnyel nappali rendszerű iskolai oktatás, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint létesít vagy létesített tanulói jogviszonyt, vagy
 • ·államilag elismert felsőoktatási intézmény vagy Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmény teljes idejű képzése keretében tanulmányok folytatása,
 • ·illetve a felsőoktatási intézmény által szervezett, a tanulmányok folytatását előkészítő képzésben való részvétel érdekében kíván Magyarország területén tartózkodni.

 

A tanulmányok folytatásához megfelelő nyelvismerettel kell rendelkezni.

 

Nem kaphat tanulmányi célú tartózkodási engedélyt:

 • ·aki a menekültügyi hatóságtól menekültkénti elismerését vagy ideiglenes vagy kiegészítő védelmet kért,
 • ·aki menekült, vagy ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesült,
 • ·a befogadott,
 • ·akiknek kiutasítását felfüggesztették,
 • ·a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy,
 • ·aki huzamos EU tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
 • ·aki vállalaton belüli áthelyezés keretében, gyakornokként érkezik az Európai Unió területére, valamint
 • ·aki magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából lép be az Európai Unió területére.

 

II.Hallgatói mobilitási tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,

 • ·aki az Európai Unió más tagállama által kiadott tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, tanulmányai egy részét magyarországi felsőoktatási intézményben kívánja folytatni, és mobilitási intézkedéseket is magában foglaló európai uniós vagy multilaterális programban, illetve két vagy több felsőoktatási intézmény között létrejött megállapodásban nem érintett.

 

III.Hallgatói mobilitási igazolást az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,

 • ·aki az Európai Unió más tagállama által kiadott tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, tanulmányai egy részét magyarországi felsőoktatási intézményben kívánja folytatni, és mobilitási intézkedéseket is magában foglaló európai uniós vagy multilaterális programban, illetve két vagy több felsőoktatási intézmény között létrejött megállapodásban érintett, és
 • ·a hallgatói mobilitás gyakorlása érdekében értesíti az idegenrendészeti hatóságot a hallgatói mobilitási tervéről, és a mobilitás tervezett időtartamáról.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az eljárás megindítása előtt tisztázza a küldő vagy a fogadó oktatási intézménnyel, hogy mobilitási intézkedéseket is magában foglaló uniós vagy multilaterális programban, illetve két vagy több felsőoktatási intézmény között létrejött megállapodásban érintett program keretében érkezik-e Magyarországra.

 

Harmadik országbeli állampolgárnak minősül:

 • ·az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek közé, tehát aki nem EGT-állampolgár vagy annak családtagja, valamint
 • ·a hontalan személy.

 

2)Hol nyújtható be a kérelem?

 

I.A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem

 

a)A kérelem benyújtása külföldön

 

Ha Ön nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel, és vízummentesen nem utazhat be Magyarországra, akkor a kérelmet külföldön kell benyújtania.

 

A kérelmet azon a magyar külképviseleten tudja benyújtani, amely az Ön állampolgársága vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban működik.

Javasoljuk, hogy az illetékes konzulátusnál érdeklődjön arról, hogy van-e egyéb kérelem átvételére felhatalmazott hely, ahol a kérelem szintén benyújtható. Ilyen átvevő hely például a tiszteletbeli konzul, a kereskedelmi képviselet vagy külső szolgáltató.

 

Ha az Ön állampolgársága vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban nem működik magyar konzulátus vagy egyéb kérelem átvevő hely, akkor kivételes esetben a kérelmet benyújthatja abban az országban is, ahol jogszerűen tartózkodik, de kizárólag akkor, ha a kérelmezés indokait okirattal igazolja.

 

Vízumot külön nem kell kérelmeznie, mert a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem magában foglalja a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum iránti kérelmet is.

 

b)A kérelem benyújtása Magyarországon

 

Mely esetekben nyújtható be a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem Magyarországon?

 

Amennyiben Ön állampolgárságánál fogva vízummentesen utazhat be Magyarországra, és nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel, akkor jogszerű tartózkodásának ideje alatt a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmét Magyarországon is benyújthatja.

 

Milyen módon nyújtható be a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem Magyarországon?

 

A kérelmet Magyarországon az alábbi módokon nyújthatja be:

 • ·elektronikus úton az Enter Hungary felületen, melyet ide kattintva érhet el, vagy
 • ·személyesen, az OIF-nak az Ön szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságán, melyek elérhetőségéről és további információkról ide kattintva olvashat.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha meghatalmazottja jogi képviselő vagy jogi személy, a kérelem kizárólag az Enter Hungary felületen nyújtható be.

 

II.A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem

 

A tanulmányi célú tartózkodási engedély meghosszabbítását kizárólag Magyarországon kérelmezheti, az Enter Hungary felületen, melyet ide  kattintva érhet el.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a tanulmányi célú tartózkodási engedély kizárólag akkor hosszabbítható meg, ha Ön

 • ·rendelkezik érvényes tartózkodási engedéllyel a kérelem benyújtásakor,
 • ·a tartózkodási engedélyével bármely 180 napos időszakban legalább 90 napot Magyarországon tartózkodott.

 

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a tanulmányi célú tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási engedély érvényességi idejének lejártát megelőző 30 nappal kell benyújtani.

 

A hallgatói mobilitási tartózkodási engedély és a hallgatói mobilitási igazolás nem hosszabbítható meg.

 

3)A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb információk

 

Személyes benyújtás esetén a kérelem formanyomtatványt pontosan kitöltve és a kérelmező által aláírva kell benyújtani. A nyomtatvány ide a betétlap ide  kattintva érhető el. Word formátum itt és itt található.

Az Enter Hungary felületen történő benyújtás esetén az ott található elektronikus űrlapot kell megfelelően kitölteni. Az Enter Hungary felületet ide kattintva érheti el.

 

A korlátozottan cselekvőképes vagy a cselekvőképtelen kiskorú kérelmező helyett a kérelmet a kérelmező törvényes képviselője nyújtja be, azonban ha a hatodik életévét betöltötte, a kérelem benyújtásakor személyesen meg kell jelennie.

 

A kérelem benyújtásakor a biometrikus adatokat tartalmazó tartózkodásra jogosító okmány kiállítása céljából arcképmás készítésére és hat éves kor feletti kérelmező esetén ujjnyomat rögzítésére kerül sor.

 

Az Enter Hungary felületen előterjesztett kérelem akkor minősül az idegenrendészeti hatósághoz érkezettnek, ha a kérelem díját befizette, és a visszaigazolás megküldésétől számított 15. napon belül megtörtént az arcképmása, valamint az ujjnyomata rögzítése és az aláírásminta megadása. Ha a kérelem érkezettnek minősül, az idegenrendészeti hatóság erről tájékoztatást küld.

 

4)Az eljárás díja

 

Az eljárási díjakról szóló tájékoztatót ide  kattintva tekintheti meg.

 

5)Milyen kötelező mellékleteket kell benyújtani a kérelemhez?

 

A kérelem engedélyezéséhez teljesítenie kell a beutazási és tartózkodási feltételeket, melyeket az eljárás során a kötelező mellékletekkel tud igazolni.

Kérjük, hogy a mellékleteket maradéktalanul töltse ki, illetve minden iratot ellenőrizzen a benyújtás előtt, ezzel hozzájárulhat kérelmének mielőbbi elbírálásához.

 

A tartózkodási célt igazoló dokumentumok

 

A tartózkodás célja az alábbi módokon igazolható:

 • ·az oktatási intézmény felvételi igazolásával,
 • ·tanulói vagy hallgatói jogviszonyt igazoló okirattal,
 • ·más hitelt érdemlő módon.

 

A tanulmányok folytatásához szükséges megfelelő nyelvismeret az alábbi módon igazolható:

 • ·nyelvtudást igazoló hivatalos nyelvvizsga-bizonyítvánnyal,
 • ·idegen nyelven végzett tanulmányokat tanúsító hivatalos bizonyítvánnyal,
 • ·más hitelt érdemlő módon.

 

A hallgatói mobilitási tartózkodási engedély iránti kérelem, illetve a hallgatói mobilitási értesítés benyújtása esetén a magyarországi felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodást vagy felvételi igazolást kell csatolni.

 

A kérelemhez a tandíj befizetéséről szóló igazolást is csatolni kell.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a tanulmányi célú tartózkodási engedély meghosszabbítása esetén csatolnia kell a tanulmányi előrehaladásáról szóló igazolást. Az oktatási intézmény által kiállított igazolásnak tartalmaznia kell, hogy hány féléves a képzés, a külföldi hány aktív félévvel rendelkezik az adott képzésen, és melyek ezek a félévek.

A tanulmányi célú tartózkodási engedély meghosszabbítását az OIF megtagadhatja, vagy az engedélyt visszavonhatja, ha a hallgató a képzési és kimeneti követelmények szerinti tanulmányi idő másfélszerese alatt az oklevelet nem szerzi meg.

 

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy ha a tartózkodási engedélyt előkészítő képzésen való részvétel céljából kapta, az engedély csak akkor hosszabbítható meg, ha felvételt nyert államilag elismert felsőoktatási intézménybe vagy Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézménybe, és ezt felvételi igazolással vagy hallgatói jogviszony igazolással igazolja.

 

A magyarországi megélhetést igazoló dokumentumok

 

A kérelmezőnek az alábbi dokumentumok valamelyikével igazolnia kell, hogy elegendő anyagi fedezettel rendelkezik, így a jogszerűen megszerzett jövedelemből, megtakarításból fedezni tudja a megélhetés, lakhatás, kiutazás és az egészségügyi ellátás költségeit:

 • ·a kérelmező nevére szóló hitelintézeti igazolással (pl. bankszámlaforgalom kimutatás, lekötött megtakarítás, értékpapír, számlaegyenleg),
 • ·a kérelmező családtagja által tett, a kérelmező eltartásának és ellátásának biztosítását vállaló, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával, valamint a tartást vállaló személy tartási képességét igazoló okirattal,
 • ·rendszeres jövedelemről szóló munkáltatói vagy adóhatósági igazolással,
 • ·más hitelt érdemlő módon (pl. ösztöndíj igazolás).

 

A magyarországi szálláshelyet igazoló dokumentumok

 

Önnek valós magyarországi lakcímadatot kell bejelenteni szálláshelyként a kérelem nyomtatványon. A bejelentéshez külön irat csatolására nincs szükség.

 

Az egészségbiztosítást igazoló dokumentumok

 

Önnek okirattal igazolnia kell, hogy az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy az egészségügyi ellátás költségeit biztosítani képes.

Ennek lehetséges módjai:

 • ·társadalombiztosítás alapján biztosítottnak minősül,
 • ·nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján a magyar egészségbiztosítás szolgáltatásait igénybe veheti,
 • ·a megélhetését igazoló okiratok alapján egészségügyi ellátása költségeit biztosítani képes.

 

A kiutazás feltételeit igazoló dokumentumok

        

A kiutazás feltételei igazolhatók:

 • ·érvényes útlevéllel,
 • ·Ön rendelkezik érvényes menetjeggyel vagy annak összegével.

 

Egyéb szükséges dokumentumok

 

 • ·Amennyiben a kérelmező kiskorú, igazolni kell, hogy szülője vagy törvényes képviselője a magyarországi tartózkodásához hozzájárult. A szülői hozzájárulást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni, valamint magyar vagy angol nyelvű fordítással ellátni.
 • ·Csatolni kell egy darab igazolványképet.

 

Hosszabbítás esetén nem kell ismételten csatolnia a változatlan feltételekre vonatkozó okiratokat.

 

6)Az ügyintézés ideje

 

Az ügyintézési idő: 15 nap.

 

A kötelező mellékleteken kívül az OIF a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja, valamint egyéb eljárási cselekményt is foganatosíthat.

 

A hiánypótlási határidő és a különféle eljárási cselekmények lefolytatása az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

 

Az eljáró hatóság a tanulmányi célú tartózkodási engedély iránti kérelem esetén az érdemi döntést a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül hozza meg.

 

7)A tartózkodási engedély, illetve a mobilitási igazolás átvétele

 

Ha a tartózkodási engedély, illetve a mobilitási engedély iránti kérelmet külképviseleten terjesztette elő, és a regionális igazgatóság a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelemnek helyt ad, egyidejűleg a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadását is engedélyezi, és erről értesíti a magyar konzulátust.

A tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot a konzuli tisztviselő adja ki.

Felhívjuk a figyelmet, hogy tartózkodási engedély átvételére jogosító D vízum egyszeri beutazásra és 30 nap tartózkodásra jogosítja a kérelmezőt és 3 hónapig érvényes.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy amennyiben a tartózkodási engedély kiadásának engedélyezését követő 3 hónapon belül nem utazik be Magyarországra és az engedélyezett tartózkodását nem kezdi meg, az engedélyezett tartózkodási engedély érvénytelen, és a beutazásra és tartózkodásra való jogosultsága megszűnik.

 

A tanulmányi célú tartózkodási engedély okmány postai úton kerül kézbesítésre az oktatási intézmény címére.

 

A hallgatói mobilitási tartózkodási engedély okmány, illetve a hallgatói mobilitási igazolás postai úton kerül kézbesítésre a kérelem formanyomtatványon megjelölt címre.

 

8)Meddig érvényes az engedély?

 

A tanulmányi célú tartózkodási engedély érvényességi ideje legalább 1 év, vagy ha a képzés 1 évnél rövidebb, akkor a képzés időtartamához igazodik. A tartózkodási engedély legfeljebb 3 évre adható ki. Meghosszabbítása legalább 1, legfeljebb 3 évre engedélyezhető.

 

A tanulmányi célú tartózkodási engedély érvényességi ideje nem haladhatja meg a kérelmező úti okmányának érvényességi idejét.

 

A hallgatói mobilitási tartózkodási engedély és a hallgatói mobilitási igazolás érvényességi ideje legfeljebb 360 nap.

A mobilitási tartózkodási engedély és a mobilitási igazolás érvényességi idejét úgy kell meghatározni, hogy ne haladja meg az első tagállam által kiadott tartózkodási engedély érvényességi idejét.

 

9)Egyéb tudnivalók

 

 • ·Családegyesítés

 

A tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel, a hallgatói mobilitási tartózkodási engedéllyel, illetve hallgatói mobilitási igazolással rendelkező, vagy azt kérelmező harmadik országbeli állampolgár családtagja családi együttélés céljából tartózkodási engedélyt nem kaphat.

Kivétel ez alól, ha a tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén, a tartózkodási engedély hatálya alatt harmadik országbeli állampolgár gyermeke születik, ugyanis ez esetben a gyermek születésének bejelentését követően a gyermek családi együttélés céljából kiadott tartózkodási engedélyt kap.

 

 • ·Huzamos tartózkodási jogosultság

 

A tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel, a hallgatói mobilitási tartózkodási engedéllyel, illetve hallgatói mobilitási igazolással rendelkező harmadik országbeli állampolgár nemzeti tartózkodási kártyát nem kaphat.

 

 • ·Munkavégzés

 

A tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel, a hallgatói mobilitási tartózkodási engedéllyel, illetve hallgatói mobilitási igazolással rendelkező harmadik országbeli állampolgár munkát végezhet, a szorgalmi időszakban hetente legfeljebb harminc órában, szorgalmi időszakon kívül évente legfeljebb kilencven napon teljes munkaidőben. 

 

 • ·Álláskeresés vagy vállalkozásindítás

 

Ha Ön érvényes tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és tanulmányait sikeresen befejezte, és az Ön által Magyarországon betölteni kívánt állás, illetve indítani kívánt vállalkozás illeszkedik az elvégzett tanulmányok szintjéhez, álláskeresés vagy vállalkozásindítás céljából tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújthat be Magyarországon.

A kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról itt  olvashat.

 

 • ·Jogorvoslat

 

Az elutasító döntéssel szemben fellebbezésnek van helye, mely a közléstől számított 8 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál, vagy a kérelmezés helye szerinti külképviseleten.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az alábbi esetekben:

-   a fellebbezés elkésett,

-   a fellebbezés nem a jogosulttól származik,

-   az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt,

-   a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be.

 

A bejelentési kötelezettségekről itt  tájékozódhat.

 
Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK