Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tartalomjegyzék

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Ideiglenes tartózkodási kártya

 

 1)Melyik harmadik országbeli állampolgár kaphat ideiglenes tartózkodási kártyát?

 

Ideiglenes tartózkodási kártyát az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki – a 2003/109/EK tanácsi irányelv alapján kiállított – huzamos tartózkodói jogállást igazoló EU tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és az alábbi célok valamelyikéből kíván hazánkban tartózkodni:

 • ·munkavégzés vagy vállalkozási tevékenység folytatása céljából (a szezonális munkavállalás kivételével), vagy
 • ·tanulmányok folytatása vagy szakképzés céljából, vagy
 • ·egyéb igazolt célból.

 

A kérelmező harmadik országbeli családtagja, illetve a már ideiglenes tartózkodási kártyával vagy ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár családtagja ideiglenes tartózkodási kártyát akkor kaphat, ha a családi kapcsolat az Európai Unió huzamos EU tartózkodási engedélyt kiállító tagállamában már fennállt.

 

Amennyiben a fenti feltételek valamelyike az Ön esetében fennáll, abban az esetben kaphat ideiglenes tartózkodási kártyát, ha

 • ·Magyarország területén a lakhatása és a megélhetése biztosított,
 • ·az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja, valamint
 • ·Önnel szemben az alábbi kizáró okok egyike sem áll fenn:

-   a letelepedése veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát;

-   kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll;

-   a kártya megszerzése érdekében hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy az eljáró hatóságot megtévesztette;

-   büntetett előéletű, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

 

Ha az ideiglenes tartózkodási kártyával rendelkező szülőnek Magyarország területén harmadik országbeli állampolgár gyermeke született, a születés bejelentését követően a gyermek részére ideiglenes tartózkodási kártya kerül kiállításra.

 

Harmadik országbeli állampolgárnak minősül:

 • ·az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek közé, tehát aki nem EGT-állampolgár vagy annak családtagja, valamint
 • ·a hontalan személy.

 

Az ideiglenes tartózkodási kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár az okmány érvényességi idején belül jogosult Magyarország területén tartózkodni.

 

2)Milyen módon nyújtható be a kérelem?

 

Az ideiglenes tartózkodási kártya kiadása és meghosszabbítása iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton az Enter Hungary felületen nyújthatja be, melyet ide  kattintva érhet el.

 

A kérelmet legkésőbb a 90 napot meg nem haladó, tervezett jogszerű tartózkodása utolsó napján, illetve a 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító engedélyének lejártát 30 nappal megelőzően kell benyújtani.

 

Az Enter Hungary felületen előterjesztett kérelem akkor minősül az idegenrendészeti hatósághoz érkezettnek, ha a kérelem díját befizette, és a visszaigazolás megküldésétől számított 15. napon belül megtörtént az arcképmása, valamint az ujjnyomata rögzítése és az aláírásminta megadása. Ha a kérelem érkezettnek minősül, az idegenrendészeti hatóság erről tájékoztatást küld.

 

3)Az eljárás díja

 

Az eljárási díjakról szóló tájékoztatót ide  kattintva tekintheti meg.

 

4)Milyen kötelező mellékleteket kell benyújtani a kérelemhez?

 

Kérjük, hogy a mellékleteket maradéktalanul töltse ki, illetve minden iratot ellenőrizzen a benyújtás előtt, ezzel hozzájárulhat kérelmének mielőbbi elbírálásához.

 

A huzamos tartózkodási célt igazoló dokumentumok

 

a)Munkavégzés vagy vállalkozási tevékenység esetén:

 • ·egyéni vállalkozói nyilvántartási számról szóló irat,
 • ·mezőgazdasági őstermelői igazolvány,
 • ·a vállalkozási tevékenységre vonatkozó részletes nyilatkozat,
 • ·magánszemélyként kötött megbízási, vállalkozási vagy felhasználási szerződés,
 • ·foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás, illetve foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat, vagy
 • ·a vállalkozási tevékenységet igazoló más hitelt érdemlő okirat.

 b)

 • ·az oktatási intézmény felvételi igazolása,
 • ·tanulói vagy hallgatói jogviszonyt igazoló okirat, vagy
 • ·más hitelt érdemlő okirat.

 

c)Egyéb okból történő tartózkodás esetén

 • ·a tartózkodás célját igazoló okirat.

 

d)Családtagként történő kérelmezés esetén:

 • ·a családi kapcsolatot igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat),
 • ·más hitelt érdemlő okirat.

 

A magyarországi megélhetést igazoló dokumentumok

 

Önnek az alábbi okiratok valamelyikével igazolnia kell, hogy magyarországi megélhetése biztosított:

 • ·a kérelmező nevére szóló hitelintézeti igazolás készpénz-megtakarításról,
 • ·a megélhetést biztosító magyarországi vagyon, vagyoni értékű jog, vagyoni érték meglétét igazoló közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat,
 • ·rendszeres magyarországi jövedelemről szóló munkáltatói, illetve adóhatósági igazolás,
 • ·külföldről folyósított rendszeres jövedelemről szóló magyar hitelintézeti igazolás,
 • ·a Magyarországon élő családtagnak a kérelmező eltartásának és ellátásának biztosítását vállaló, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával, valamint a tartást vállaló személy tartási képességét igazoló okirat,
 • ·más hitelt érdemlő okirat.

 

A magyarországi lakhatást igazoló dokumentumok

 

Önnek az alábbi okiratok valamelyikével igazolnia kell, hogy lakhatásra alkalmas ingatlan tulajdonosa, vagy ilyen ingatlan használatára jogosult:

 • ·az ingatlan tulajdonjogát igazoló okirat,
 • ·lakásbérleti szerződés,
 • ·a Magyarországon élő családtag közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező lakhatását biztosító nyilatkozata.

 

Nem kell csatolni az ideiglenes tartózkodási kártya meghosszabbítása iránti kérelemhez a megélhetés és lakhatás feltételeit igazoló okiratot, ha a kérelmező nyilatkozata szerint a megelőző kérelmezéshez képest a megélhetési és lakhatási körülményei változatlanok.

 

Az egészségbiztosítást igazoló dokumentumok

 

Önnek okirattal igazolnia kell, hogy az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy az egészségügyi ellátás költségeit biztosítani képes.

Ennek lehetséges módjai:

 • ·társadalombiztosítás alapján biztosítottnak minősül,
 • ·nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján a magyar egészségbiztosítás szolgáltatásait igénybe veheti,
 • ·a megélhetését igazoló okiratok alapján egészségügyi ellátása költségeit biztosítani képes.

 

Egyéb szükséges dokumentumok

 

 • ·egy darab igazolványkép,
 • ·érvényes úti okmány,
 • ·a huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedély másolata,
 • ·a kiskorú kérelmező személyes joga szerinti hiteles okirat arról, hogy a kiskorú harmadik országbeli állampolgár huzamos tartózkodásának nincs törvényes akadálya.

 

5)Az ügyintézés ideje

 

Az ügyintézési idő: 21 nap.

 

A kötelező mellékleteken kívül az OIF a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja, valamint egyéb eljárási cselekményt is foganatosíthat.

 

A hiánypótlási határidő és a különféle eljárási cselekmények lefolytatása az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

 

6)A tartózkodási engedély okmány átvétele

 

A tartózkodási kártya okmány postai úton kerül kézbesítésre a kérelem formanyomtatványon megjelölt címre.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az okmányt kizárólag akkor veheti át személyesen az OIF regionális igazgatóságán, ha igazolja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy az okmányt a kézbesítésre megjelölt címen átvegye.

 

7)Meddig érvényes az engedély?

 

Az okmány érvényességi ideje legfeljebb 5 év, amely a kérelmére további 5 évvel hosszabbítható meg.

 

A családtag ideiglenes tartózkodási kártyájának érvényessége megegyezik a harmadik országbeli állampolgár ideiglenes tartózkodási kártyájának az érvényességével.

 

8)Egyéb tudnivalók

 

 • ·Lakóhely megváltozásának bejelentése

 

Amennyiben ideiglenes tartózkodási kártyával rendelkezik, köteles az annak kiadására irányuló eljárásban bejelentett lakóhelyének megváltozását az új lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál bejelenteni.

A lakóhely megváltozása nem jár a tartózkodási kártya cseréjével.

A lakóhelyváltozás bejelentését a jegyző által kiadott lakcímkártya igazolja, ezért azt a tartózkodási kártya okmánnyal együtt kell őrizni és az arra feljogosított hatóságnak betekintésre át kell adni.

 

 • ·Jogorvoslat

 

Az elutasító döntéssel szemben fellebbezésnek van helye, mely a közléstől számított 15 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül az alábbi esetekben:

-   a fellebbezés elkésett,

-   a fellebbezés nem a jogosulttól származik,

-   az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt,

-   a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be.

 

 • ·Az ideiglenes tartózkodási kártya visszavonása

 

Az ideiglenes tartózkodási kártya visszavonható abban az esetben, ha a harmadik országbeli állampolgár

 • ·lakhatása és a megélhetése Magyarország területén már nem biztosított, vagy
 • ·nem minősül az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak és egészségügyi ellátásának költségeit más módon sem tudja biztosítani.

 

Az ideiglenes tartózkodási kártyát vissza kell vonni, ha

 • ·a harmadik országbeli állampolgárt kiutasították, vagy vele szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el, vagy
 • ·a harmadik országbeli állampolgár veszélyezteti Magyarország közbiztonságát vagy nemzetbiztonságát.

 

A harmadik országbeli állampolgár családtagja részére a harmadik országbeli állampolgárra tekintettel kiállított ideiglenes tartózkodási kártyát vissza kell vonni abban az esetben, ha

 • ·a harmadik országbeli állampolgár ideiglenes letelepedési engedélyét vagy ideiglenes tartózkodási kártyáját visszavonták, vagy
 • ·a családi kapcsolat megszűnt, kivéve, ha a harmadik országbeli állampolgár halálát követően a családtag

-   magyarországi lakhatása és a megélhetése biztosított, és

-   az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül vagy egészségügyi ellátásának költségeit ennek hiányában is biztosítani tudja.

 

A bejelentési kötelezettségekről itt tájékozódhat.

 

Utoljára frissítve:

Belügyi alapok
 • Belügyi alapok

   

  Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által az Európai Unió Belügyi Alapok társfinanszírozásával megvalósított projektekről bővebben itt olvashat.

   

  logo mmia pici

   

   

Hirdetmények

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a 2005. november 1-jét követően indult eljárásokban hatósági döntéseit a jogszabályban meghatározott esetekben hirdetményi úton honlapján is közzéteszi. Amennyiben a lenti keresőbe beírt adatokkal nincs találat, kérem, kattintson a HIRDETMENY linkre és ismételje meg a keresést a megjelenő felületen.

HIRDETMENY

OIF logó nagyonnagyonkicsi

 

 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG

OK